06.02.2016 00:00

6.2.2016 narozena kobylka z Čertovky po Age of Jape (POL)

31.1.2016  narozena kobylka z Rybany po Fast and Furious (FR)

15.1.2016  narozena kobylka ze Samary Morgan po Durante Alighieri (GB)

___________________________________________________________________________________________________________________________________